ISO22000:2005 与 ISO9001:2000 共同点

[更新时间:2014-01-22 13:16:20    查看次数:3028]

ISO22000:2005 与 ISO9001:2000 共同点  


  1、范围  


  2、规范性引用文件  


  3、术语和定义  


  4、食品安全管理体系  


  5、管理职责  


  6、资源管理  


  7、安全产品的策划和实现  


  8、食品安全管理体系的确认,验证和改进  

下一篇:ISO22000的定义是什么